X
Vi har opdaget at du bruger en browser siden ikke understøtter. Vi kan derfor ikke garantere at hele www.boligregner.dk virker over for dig, som både du og vi forventer. Boligregner.dk er understøttet af følgende browsere:
Google Chrome
Version 7 eller nyere
Apple Safari
Version 5 eller nyere
Mozilla Firefox
Version 3.5 eller nyere
Microsoft Internet Explorer
Version 8 eller nyere
Hvordan du opgraderer eller installerer, kan du se på www.browserchoice.eu

Ordforklaring


Her beskrives, hvordan vi beregner de forskellige nøgletal på Boligregner.dk.

ÅOP - Årlig omkostningsprocent

ÅOP beskriver de samlede udgifter (rente- og bidragsbetalinger samt stiftelsesomkostninger) for lånet som en annualiseret procent af lånets provenu. Boligregner.dk bruger de officielle antagelser, dvs. at lånet holdes til udløb og, at renten er uændret.

Når man sammenligner to lån af samme type, bør man vælge lånet med det laveste ÅOP. Denne konklusion holder dog ikke, hvis man sammenligner lån af forskellig type, fordi beregningen af ÅOP ignorerer forskelle i rente- og indfrielsesvilkår.

Ydelse efter skat

Periodens ydelse efter skat er summen af periodens afdrag, renter og bidrag. Renter og bidrag er ganget med (1-skattesatsen) for at tage højde for, at disse udgifter er fradragsberettigede.

Indfrielsesbeløb

Det samlede beløb til indfrielse på horisontdatoen beregnes ved at tage obligationsrestgælden og gange den med indfrielseskursen/100. Hertil lægges omkostninger ved indfrielse, men ikke omkostninger til optagelse af et nyt lån.

Programmet tager hensyn til, at der sker beskatning af en eventuel gevinst ved førtidig indfrielse af kontantlån. Gevinsten fremkommer, hvis indfrielseskursen er lavere end udstedelseskursen, hvilket typisk er tilfældet efter en rentestigning. Skatten af denne kursgevinst lægges til indfrielsesbeløbet.

Ejendomsværdi

Ejendomsværdien på horisonttidspunktet beregnes ved at tage prisen ved start og gange med den forudsatte ændring. Der foretages ingen korrektion for eventuelle omkostninger ved salg.

Friværdi

Friværdien beregnes som ejendomsværdien på horisonttidspunktet fratrukket 'Indfrielsesbeløb'. Friværdien vil være høj, hvis belåningen kun udgør en lille andel af husets værdi.

Læs mere om friværdi her

Periodeomkostning

Periodeomkostningen opsummerer de samlede udgifter ved at have lånet i perioden.

For nye lån beregnes periodeomkostningen som ydelsen efter skat i perioden plus indfrielsesbeløbet fratrukket det faktiske provenu ved udstedelse. Man kan fortolke periodeomkostningerne som merudgifterne ved at låne, fremfor at købe kontant.

For eksisterende lån beregnes periodeomkostningerne som ydelsen efter skat i perioden plus indfrielsesbeløbet efter fem år fratrukket lånets indfrielsesbeløb ved periodens start. Den beregning viser, hvad det koster at beholde lånet yderligere fem år frem for at indfri det ved periodens start.

Hvis du foretager en omlægningsberegning uden kontant udbetaling, kan du direkte sammenligne periode- omkostningerne på nye og eksisterende lån for hvert enkelt renteskift. I de situationer, hvor periode- omkostningerne er højest for de eksisterende lån, ville det have været en fordel at omlægge og vice versa.

Hvis der er en væsentlig kontant udbetaling i forbindelse med omlægningen, vil periodeomkostningerne for de nye lån være højere en periodeomkostningerne på det eksisterende lån. Sammenligningen bør derfor nærmere foretages i procent af det opnåede provenu.

Se et eksempel på beregning af periodeomkostninger

ScanRate

Beregning foretages, vent venligst.


Beregner
X
ScanRate

Den efterspurgte side kunne desværre ikke vises.Scanrate er underrettet og vil hurtigst muligt udbedre problemet.

Prøv venligst igen senere.
X
ScanRate

Direkte Link


Kopier det følgende link direkte til f.eks. en e-mail:
Henter link...